Securitate

Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativă de efectuare a acestora, respectiv utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea și/sau copierea de informații cu scopul de a le comercializa ori alte asemenea acțiuni vor fi pedepsite conform legii.

Frauda

În scopul accesării și utilizării anumitor secțiuni ale website-ului, poate fi necesară crearea unui cont personal. Prin prezența declarați că vă asumați integral responsabilitatea pentru oricare dintre activitățile realizate prin intermediul contului pe care îl deschideți pe website și, în consecință, vă sfătuim să asigurați securitatea parolei contului sau a altor date de acces.

În cazul în care securitatea contului pe care îl dețineți este compromisă, trebuie să anunțați imediat administratorul site-ului. UNIVERSAL GRUP SRL nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele daune care vă sunt cauzate sau care sunt cauzate terților de orice fel, prin utilizarea neautorizata a contului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Definiții

Securitatea – Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să confere un nivel adecvat de protecție a acestora;

Informarea – Informarea persoanelor cu ale căror date Societatea UNIVERSAL GRUP SRL intra în contact, se face de către instituția ce prelucrează datele personale vizate. Politica referitoare la securitatea datelor din cadrul societății UNIVERSAL GRUP SRL este afișată pe site-ul organizației: www.conox.ro;

Notificarea – Societatea UNIVERSAL GRUP SRL notifică în scris Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu privire la categoriile de date prelucrate;

Confidențialitatea – Persoanele care prelucrează datele cu caracter personal sau care intră în contact cu astfel de date, au prevăzute responsabilități specifice în fișa postului, iar în contractul individual de muncă există anexa cu privire la clauza de confidențialitate, cuprinsă și în Regulamentul de Ordine Interioară al societății. Persoana împuternicită are obligația de a acționa doar în baza instrucțiunilor primite de la operator.

Datele cu caracter personal aparținând categoriilor de persoane menționate mai sus: clienți și potențiali clienți ai societății UNIVERSAL GRUP SRL, consumatori și potențiali consumatori ai produselor societății UNIVERSAL GRUP SRL, abonați ai societății UNIVERSAL GRUP SRL sunt prelucrate cu buna-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopuri determinate, explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.

Datele cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate.

Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii sunt exacte și, dacă este cazul, actualizate.

Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioada mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

Datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu drepturile persoanei vizate. Persoanele ale căror date sunt prelucrate, au dreptul de a obține de la societatea UNIVERSAL GRUP SRL, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea acestora, în masură în care prelucrarea nu este conformă cu Legea 677/2001 sau datele sunt incomplete ori inexacte.

Se iau măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Datele cu caracter personal incidente îndeplinirii contractelor la care societatea UNIVERSAL GRUP SRL nu pot forma obiectul unui transfer către terți. Informațiile înregistrate și stocate sunt destinate utilizării de către Operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari, cu consimtământul persoanei vizate: persoana vizată, imputernicitul operatorului, partenerii contractuali ai operatorului și alte companii din același grup cu operatorul. Autoritățile publice centrale și locale cărora li se comunică aceste informații, în cadrul unei competențe speciale de anchetă, nu vor fi considerate ca destinatari și, în consecință, nu este necesar consimtământul persoanei vizate (de exemplu: instanțe de judecată, procurori, organe de urmărire penală etc.).

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepții prevăzute de lege. În caz de opoziție justificată, prelucrarea datelor nu mai poate viza datele în cauză. De asemenea, persoana vizată are dreptul de a se opune, în orice moment și cu titlu gratuit, fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scopuri de marketing direct, în numele Operatorului sau terțului sau să fie dezvăluite unor terți. Pentru acest lucru, persoana vizată se va adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, iar măsurile luate de către Operator vor fi comunicate în 15 zile de la data cererii.

Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal

Datele personale ale fiecărui Utilizator și/sau Cumpărător sunt confidențiale și vor fi folosite de către UNIVERSAL GRUP SRL, numai în scopul declarat al acestui site (cumpărarea de produse, informare, vizitare, exprimare de opinii), cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Societatea noastră se obligă să nu furnizeze, direct sau indirect, aceste date unei terțe persoane, în afară de excepțiile reglementate și prevăzute de lege.

Datele personale ale utilizatorilor se stochează într-o baza de date, protejată cu user și parolă. De asemenea, datele de conectare ale clienților pe site sunt stocate criptat în această bază de date. Accesând aplicația, utilizatorii au posibilitatea de a-și edita propriile date personale, neavând acces la datele personale ale celorlalți utilizatori.

Orice încercare de accesare a datelor personale ale utilizatorilor site-ului constituie infracțiune și se pedepsește ca atare.

Model notă de informare privind protecția datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, UNIVERSAL GRUP SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: reclama, marketing și publicitate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanei vizate, reprezentanți legali ai persoanei vizate, împuternicitul operatorului, alte companii din același grup cu operatorul. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul UNIVERSAL GRUP SRL. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Totalitatea datelor colectate în urma înregistrării pe site-ul jermyns.ro a utilizatorilor sunt procesate și prelucrate potrivit reglementărilor legale existente pe teritoriul României. UNIVERSAL GRUP SRL se obliga să nu transmită/publice nicio informație dintre cele pe care ni le-ați furnizat.

Legislație

Termenii și condițiile de folosire se supun legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul UNIVERSAL GRUP SRL. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, conflictul va fi soluționat de competența instanță judecătorească de la sediul social al administratorului site-ului, în conformitate cu legile române în vigoare.

Date de identificare

UNIVERSAL GRUP SRL
CIF 11655499 J13/995/1999 Str. Rasuri 76 Constanța

Vă mulțumim!